Reasons for cattle retirement on feeding farms

Maksim Zhukov, Yurij Alekhin, Ivan Kalyuzhny, Vasiliy Dorozhkin and Anatoliy Stekolnikov
BIO Web Conf., 17 (2020) 00098
DOI: 10.1051/bioconf/20201700098

This search tool will display articles in Pubmed database database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: